Anastasiya Shapochkina

Economics and Strategy Analyst for EDF